PREMI PINTURA TAT VILÀ 2024

BASES GENERALS DE PARTICIPACIÓ

PARTICIPANTS I Hi podran participar totes els/les artistes majors de 18 anys.

TEMA I El tema és lliure.

TÈCNICA I Es podrà utilitzar qualsevol de les tècniques pictòriques i suports en què s’expressa l’art actual ( pintura, gravat, litografia, collage..etc)

DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I La suma de la mida dels dos costats de la pintura no podrà superar els 240 cm, ni ser inferior a 140 cm. En cas que l’obra es presenti emmarcada, el marc no podrà superar el centímetre d’amplada. En cap cas s’acceptaran obres emmarcades amb vidre.

ENVIAMENT DE LES OBRES I Per al visionat i per a la possible selecció de les obres pel jurat, les persones participants hauran d’inscriure’s  a la pàgina web de l’1 al 30 de juny del 2024, on hauran d’emplenar un formulari de dades, que consta de:  

  • Fitxa tècnica de l’obra.
  • Breu memòria d’aquesta.
  • Currículum de l’artista.
  • Imatges de l’obra amb una resolució de 300 ppd., en format TIFF o JPEG, i d’una mida màxima de 10 MB.
  • Justificant enviament transferència amb la taxa d’inscripció: 10€

La Taxa d’inscripció per la participació és de 10€, a pagar per transferència bancària al compte bancari ES56 2100 0808 1102 0084 3302.
En el concepte és obligatori posar-hi el  nom i el cognom.
No es consideraran les inscripcions que no hagin fet la transferència en el moment d’enviar el formulari i serà imprescindible adjuntar el justificant de pagament en el lloc habilitat per aquest fi.

Per a qualsevol consulta sobre el procés d’inscripció cal adreçar-se al compte de correu premipinturatatvila@escolatrac.com

SELECCIÓ DE LES OBRES FINALISTES I Entre les propostes rebudes, el jurat efectuarà una selecció que serà exposada a la sala del Traç del 23 de setembre al 11 d’octubre del 2024, i entre aquestes s’escollirà l’obra premiada.

LLIURAMENT DE LES OBRES I TRANSPORT I El Traç es posarà en contacte amb les persones finalistes a través d’un correu electrònic, durant el mes de juliol. Les obres s’hauran de presentar a:

Lloc: Traç. Centre d’Expressió Plàstica, carrer Paletes, 3, Barcelona. 

Data entrega: entre el 12 i el 20 de setembre del 2024. 

Horari recepció: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i 16 h a 20 h. 

Serà condició indispensable que les obres siguin originals i no hagin estat presentades a un altre concurs anteriorment. El Traç no es fa responsable de les despeses del transport; tant de la tramesa com de la devolució, que aniran sempre a càrrec de l’artista, ni tampoc dels desperfectes que es puguin produir en el trasllat de les obres. El Traç vetllarà per la bona conservació de les obres presentades, si bé no es fa responsable de cap desperfecte que es pugui esdevenir. 

DRETS I OBLIGACIONS I Les obres finalistes que no resultin premiades o que no siguin adquirides, s’hauran de passar a recollir pel Traç entre els dies 12 i 31 d’octubre del 2024 de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i 16 h a 20 h. 

Les obres que no siguin recollides en aquestes dates, quedaran a lliure disposició del Traç, però això no implica que passin a formar part del seu fons. No s’admetran les obres que incompleixin les condicions o que no es presentin en les dates establertes. La participació en els premis suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb les decisions del jurat.

PREMIS I L’obra premiada està dotada amb 2.000 € i passarà a ser propietat del Traç. Formarà part del seu fons per ser exposada en qualsevol dels espais de l’escola. La persona guanyadora del Premi de pintura Tat Vilà realitzarà una exposició al Centre Pere Pruna en el termini màxim d’un any des de la data del lliurament del premi. 

En qualsevol moment el jurat podrà declarar el premi desert. L’import del premi està subjecte a la retenció impositiva que estableix la legislació vigent. La persona guanyadora cedeix al Traç els drets d’imatge, comunicació, publicació i reproducció de l’obra premiada en qualsevol mitjà o suport. El dissabte 5 d’octubre del 2024 , en la inauguració de l’exposició, es farà entrega del premi.

JURAT / MERCÈ FIGUERAS, Fundadora del Traç Centre d’Expressió Plàstica / GEMMA MORATÓ, Directora del Traç Centre d’Expressió Plàstica Sl / ÀLEX NOGUÉ, Artista visual i Catedràtic de la Facultat de Belles Arts de Barcelona  / MIQUEL PLANAS, Artista i Catedràtic d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de Barcelona / MARÇ RABAL, Artista i guanyadora del Primer Premi del Premi Pintura Tat Vilà 2018/ MÒNICA RAMON, Galerista i Presidenta de Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.